Stadgar

Stadgar för Noble Spirits Academy antagna den 16:e maj 2011

 § 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Noble Spirits Academy.

§ 2 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Malung-Sälen kommun, Dalarnas län.

§ 3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening.

§ 4 Ändamål och verksamhet

  • att öka kännedom och kunskap framför allt om whisky men även andra ädla drycker.
  • att verka för goda och måttfulla dryckesseder.
  • anordna provningar (tastings) och föreläsningar.
  • Föreningen skall knyta och upprätthålla goda kontakter med berörda myndig­heter, företag, producenter, importörer och andra organisationer.

 § 5 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 6 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 7 Medlemskap

Till medlem antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ända­mål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 8 Medlems skyldigheter

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av förenings­stämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 9 Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 500 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. Insatsbeloppet återbetalas ej.

§ 10 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 11 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 12 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst fem styrelsesuppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två (2) år, växelvis sa att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§ 13 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisors­suppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 15 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§ 16 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1)               Mötets öppnande
2)               Val av mötets ordförande
3)               Val av mötets sekreterare
4)               Mötets behörighet
5)               Val av två personer att justera protokollet
6)               frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
7)               fastställande av dagordningen
8)               styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
9)               beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
10)          beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
11)          frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
12)          medlemsavgift för kommande verksamhetsår
13)          beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
14)          val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
15)          val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
16)          val av valberedning
17)          övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

§ 17 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev eller epost.

§ 18 Extra föreningsstämma

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det, ska styrelsen kalla till extra föreningsstämma. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 19 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av kassör eller av två styrelseledamöter i förening. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§ 20 Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§ 21 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 22 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på föreningsstämma. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§22) och upplösning (§24) kräver likalydande beslut på två på varandra följande föreningsstämmor med minst 3 månader emellan.

§ 23 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 24 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får framläggas på föreningsstämma. Att upp­lösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista förenings­stämman.